Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC od odpowiedzialności cywilnej dla osób prywatnych – Privathaftpflichtversicherung

0
(0)

Zgodnie z § 823 Schadensersatzpflicht – obowiązek odszkodowania – każdy, kto umyślnie lub w wyniku zaniedbania wyrządził szkody osobom trzecim, musi wypłacić tej osobie odszkodowanie lub jest obowiązany do naprawienia szkody. Jeżeli osoba, która wyrządziła szkodę i ponosi za nią odpowiedzialność, nie posiada ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, to jest ustawowo zobowiązana do wypłacenia z własnej kieszeni całej kwoty pokrywającej szkodę, W przypadkach, gdy dojdzie do utraty zdrowia osoby poszkodowanej może znacząco odbić się to na sytuacji finansowej sprawcy.

Spis treści:

Czym jest ubezpieczenie OC w Niemczech i kiedy należy je posiadać?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest najważniejszym majątkowym ubezpieczeniem w Niemczech, które powinien posiadać każdy.

Podczas gdy w Polsce jest to nadal mało popularne ubezpieczenie, w Niemczech ubezpieczonych jest ok. 80% mieszkańców, co stanowi największy wskaźnik w Europie. Świadczy to na pewno o mentalności ludzi, którzy tego typu zdarzenia najchętniej regulują poprzez ubezpieczenie, najczęściej z pomocą rzeczoznawców, prawników itp., co dodatkowo znacznie zwiększa wysokość szkody.

Co to jest Privathaftpflichtversicherung?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC w Niemczech (Privathaftpflichtversicherung) chroni przed szkodami osobowymi (np. koszty leczenia obrażeń ciała, odszkodowanie za poniesione straty moralne), szkodami rzeczowymi (koszty naprawy lub wymiany uszkodzonej, lub zniszczonej rzeczy) oraz szkodami majątkowymi (np. utrata dochodu w wyniku czasowej niezdolności do pracy spowodowanej szkodą). Czym jest ubezpieczenie OC? Bardzo ważną funkcją ubezpieczenia jest ponadto ochrona przed bezpodstawnymi roszczeniami. Ubezpieczenie jest w takich przypadkach stroną w sporze i pełni funkcję pewnego rodzaju ubezpieczenia ochrony prawnej (passive Rechtschutzversicherung).

Jaki jest koszt ubezpieczenia OC w Niemczech?

Koszt OC w Niemczech to zaledwie kilkadziesiąt euro rocznie dla całej rodziny. Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, z sumą ubezpieczenia od kilku do kilkudziesięciu milionów euro. To stosunkowo niska cena za komfort ubezpieczenia od zdarzeń nieprzewidywalnych.

Ceny ubezpieczenia OC w życiu prywatnym zależą m.in. od obszerności taryfy, statusu osoby ubezpieczonej oraz udziału własnego.

OC w Niemczech koszt

OC w życiu prywatnym – przed czym chroni? Dodatkowe świadczenia

  • Beaufsichtigung fremder Kinder: Szkody powstałe podczas nieodpłatnej opieki nad obcymi dziećmi (opiekun generalnie odpowiada za szkody wyrządzone przez dzieci znajdujące się pod jego opieką!).
  • Teilnahme an Betriebspraktika: Szkody spowodowane podczas praktyk szkolnych, studenckich itd.
  • Gefälligkeitsschäden: Szkody powstałe podczas świadczenia nieodpłatnej pomocy (np. pomoc sąsiedzka podczas przeprowadzki).
  • Schäden aus elektronischem Datenaustausch / Internetnutzung: Szkody powstałe podczas używania internetu (np. w wyniku wysłania e-maila zainfekowanego wirusem).
  • Mietsachschäden: Szkody spowodowane w wynajmowanych mieszkaniach (np. uszkodzenie wanny, parkietu, kuchni).
  • Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern: m.in. koszty leczenia i rehabilitacji po urazach ciała (ustawowe kasy chorych lub prywatne ubezpieczalnie zdrowotne mają prawo do obciążenia sprawcy kosztami leczenia i rehabilitacji poszkodowanego!).
  • Verlust eigener/fremder Schlüssel: Szkody w wyniku zgubienia własnych lub obcych kluczy.
  • Ausfalldeckung: W przypadku, gdy osoba ubezpieczona sama została poszkodowana, a sprawca szkody nie posiada stosownego ubezpieczenia oraz w żaden inny sposób nie jest w stanie pokryć szkody, koszty pokrywa własne ubezpieczenie.
  • grobe Fahrlässigkeit: Pokrycie kosztów szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa (np. pozostawienie pod nieobecność płonącej świecy, która powoduje pożar mieszkania).
  • Hüten fremder Hunde: Szkody spowodowane przez pozostawione pod nieodpłatną opiekę obce psy.

Podsumowanie

Jedna mała nieuwaga, lekkomyślność albo po prostu zwykłe zapomnienie prowadzą do powstawania szkód, za które ciąży na nas odpowiedzialność. Jeśli dotknięte są osoby trzecie, koszty mogą sięgnąć nawet milionów Euro. Ułamek sekundy może kosztować nas majątek całego życia, kiedy stawka na ubezpieczenie OC w Niemczech to kilkadziesiąt EURO na rok.

Sprawdź naszą ofertę: ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech

Podziel się swoją opinią na temat publikacji

Oceń wpis klikając gwiazdkę!

Średnia ocen: 0 / 5. Liczba ocen: 0