ubezpieczenia dla przedsiębiorców

Podstawowe ubezpieczenia dla przedsiębiorców w Niemczech – Gewerbe

Zakładając własną działalność gospodarczą, nie tylko trzeba przestrzegać prawa podatkowego, prawa pracy itd., lecz dobrze przygotować się jakie ubezpieczenia dla przedsiębiorców w Niemczech będą nam potrzebne. Rozróżniamy tutaj przede wszystkim pomiędzy ubezpieczeniami osobistymi oraz typowo dla działalności gospodarczych (Gewerbe w Niemczech).

Spis treści:

Najważniejsze formy ubezpieczenia dla przedsiębiorców i osób na Gewerbe

  • Ubezpieczenie mienia firmy – Geschäftsinhaltsversicherung

Ubezpieczamy firmę od pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, deszczu nawalnego, gradu, śniegu, powodzi, kradzieży z włamaniem, wandalizmu, stłuczenia szyb itd. Sumę ubezpieczenia wybieramy w zależności od wartości mienia. Ubezpieczenie a Gewerbe można rozszerzyć rożnymi dodatkowymi pakietami jak utrata dochodów po szkodzie, kradzież lub zniszczenie maszyn z samochodów itp.

  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - Elektronikversicherung

Forma tego ubezpieczenia uzupełnia ubezpieczenie mienia. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe, polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, powstałe wskutek jakichkolwiek przyczyn, nie wyłączonych z warunków ubezpieczenia. Zakres niemieckiego ubezpieczenia Gewerbe obejmuje m.in. szkody powstałe w wyniku: agresywnych gazów, wody i wilgoci, awarii klimatyzacji, krótkiego spięcia, zwarcia i innych przyczyn elektrycznych, błędów w obsłudze, braku doświadczenia, niedbalstwa pracowników, kradzieży z włamaniem. Zakres ubezpieczenia może również obejmować szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych wskutek ww. przyczyn

  • Ubezpieczenie ochrony prawnej – Rechtsschutzversicherung

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej to ubezpieczenie majątkowe, w którym zabezpieczone jest od strony finansowej dochodzenie praw w sprawach cywilnych z własnego powództwa lub koszty obrony w sprawach karnych oraz o wykroczenie. Z Ubezpieczenia Ochrony Prawnej pokrywane jest honorarium prawnika, koszty sądowe i inne wydatki związane z dochodzeniem lub obroną praw w sądzie.

  • Ubezpieczenie transportowe – Transportversicherung / Werkverkehrsversicherung

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego, działającego w charakterze przewoźnika w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym, za szkody powstałe podczas wykonywania zawartej umowy przewozu, pod warunkiem, iż przedmiotowy przewoźnik posiada odpowiednie zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie oraz wymaganą przepisami licencję, koncesję i/lub zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności. Specjalizujemy się również w obszarach: ubezpieczenie zdrowotne Niemcyubezpieczenie samochodowe w Niemczech.

ubezpieczenia dla przedsiębiorców w Niemczech