Cover photo na stronie ComVers

Podstawowe ubezpieczenia dla przedsiębiorców w Niemczech – Gewerbe

» Posted by on Gru 29, 2017 in Blog | 0 comments

Podstawowe ubezpieczenia dla przedsiębiorców w Niemczech – Gewerbe

Zakładając własną działalność gospodarcza nie tylko trzeba przestrzegać prawa podatkowego, prawa pracy itd. Lecz dobrze przygotować się jakie ubezpieczenia będą nam potrzebne. Rozróżniamy tutaj przede wszystkim pomiędzy ubezpieczeniami osobistymi oraz typowo firmowymi

Dzisiaj przedstawimy podstawowe formy ubezpieczeń firmowych

Ubezpieczenia firmowe:

  • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – Betriebshaftpflichtversicherung
  • Ubezpieczenie te chroni przedsiębiorstwo przed roszczeniami osób trzecich.

Więcej informacji znajdziemy tu: https://ubezpieczenie.de/ubezpieczenie-oc-przedsiebiorstwa/

  • Ubezpieczenie mienia firmyGeschäftsinhaltsversicherung

Ubezpieczamy firmę od pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, deszczu nawalnego, gradu, śniegu, powodzi, kradzieży z włamaniem, wandalizmu, stłuczenia szyb itd. Sumę ubezpieczenia wybieramy w zależności od wartości mienia. Ubezpieczenie można rozszerzyć rożnymi dodatkowymi pakietami jak utrata dochodów po szkodzie, kradzież lub zniszczenie maszyn z samochodów itp.

  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznegoElektronikversicherung

Euro w NiemczechForma tego ubezpieczenia uzupełnia ubezpieczenie mienia. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe, polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, powstałe wskutek jakichkolwiek przyczyn, nie wyłączonych z warunków ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. szkody powstałe w wyniku: agresywnych gazów, wody i wilgoci, awarii klimatyzacji, krótkiego spięcia, zwarcia i innych przyczyn elektrycznych, błędów w obsłudze, braku doświadczenia, niedbalstwa pracowników, kradzieży z włamaniem.

Zakres ubezpieczenia może również obejmować szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych wskutek ww. przyczyn

  • Ubezpieczenie ochrony prawnejRechtsschutzversicherung

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej to ubezpieczenie majątkowe, w którym zabezpieczone jest od strony finansowej dochodzenie praw w sprawach cywilnych z własnego powództwa lub koszty obrony w sprawach karnych oraz o wykroczenie. Z Ubezpieczenia Ochrony Prawnej pokrywane jest honorarium prawnika, koszty sądowe i inne wydatki związane z dochodzeniem lub obroną praw w sądzie.

  • Ubezpieczenie transportoweTransportversicherung / Werkverkehrsversicherung

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego, działającego w charakterze przewoźnika w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym, za szkody powstałe podczas wykonywania zawartej umowy przewozu, pod warunkiem, iż przedmiotowy przewoźnik posiada odpowiednie zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie oraz wymaganą przepisami licencję, koncesję i/lub zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności.

Versicherungskaufmann – dyrektor spółki. ComVers – brokerzy ubezpieczeniowi z siedzibą w Hamburgu.

ComVers - ubezpieczenia dla Polaków Niemcy - Hamburg: ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie samochodu