Broker ubezpieczeniowy dlaczego warto

Dlaczego ubezpieczenia warto szukać u brokera?

Jako broker nie sprzedajemy ubezpieczenia, lecz zakupujemy je na Państwa zlecenie na rynku ubezpieczeniowym. To olbrzymia różnica, która daje konsumentowi ogromne korzyści.

Broker ubezpieczeniowy działa w interesie swojego zleceniodawcy, a nie firmy ubezpieczeniowej. Rozpatrzy wszelkie możliwości, aby wybrać dla klienta najlepsza ofertę lub stworzy program ubezpieczeniowy ułożony do prawdziwych potrzeb, indywidualnych życzeń oraz możliwości finansowych.

Dodatkowo rolą brokera ubezpieczeniowego jest reprezentowanie swojego klienta w kontaktach z towarzystwami ubezpieczeń na zasadach najwyższego zaufania i rzetelności.

Obowiązki brokera ubezpieczeniowego

Broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej obejmującemu szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie.

Broker nie może pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń. Ma on obowiązek zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich; obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą.

Usługa dla klienta jest bezpłatna. Wynagrodzenie brokerskie, tzw. kurtaż, jest wypłacany brokerowi przez ubezpieczyciela.

Z czym związane jest korzystanie z usług brokera?

Ponieważ działalność brokera ubezpieczeniowego niweluje dysproporcje rynkowe między zakładem ubezpieczeń a jego klientem, obsługa ryzyka przez brokera zwykle powoduje znaczne obniżenie składki ubezpieczeniowej. Jego znajomość rynku, produktów ubezpieczycieli, możliwych rozwiązań pozwala na wynegocjowanie korzystnych warunków i stawek.

Broker uczestniczy w procesie likwidacji szkód informując o przysługujących prawach i obowiązkach, dokonując zgłoszeń szkód w imieniu klienta, kompletując dokumentację, monitorując postępy pracy ubezpieczyciela w procesie likwidacji szkody, biorąc udział w rozmowach i wyjaśnieniach z ubezpieczycielem, współpracując z prawnikami. Reprezentuje także klienta w dochodzeniu wypłaty odszkodowania.

Pamietajmy

Broker jest zawsze po stronie ubezpieczonego, nie ubezpieczalni.